สพป.กาฬสินธุ์.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2523890
44%
118:1
อนุบาล 37442116
56%
139:1
ระดับปฐมวัย12680206
11%
249:1
ประถมศึกษาปีที่ 1115109224
16%
1713:1
ประถมศึกษาปีที่ 29696192
13%
1811:1
ประถมศึกษาปีที่ 3136105241
17%
1615:1
ประถมศึกษาปีที่ 4104114218
15%
1812:1
ประถมศึกษาปีที่ 5150155305
21%
1817:1
ประถมศึกษาปีที่ 6133128261
18%
1914:1
ระดับประถมศึกษา7347071,441
80%
10614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1301646
29%
59:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2322153
34%
511:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3332457
37%
511:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9561156
9%
1510:1
รวมทั้งสิ้น9558481,803
100%
14512:1