สพป.กาฬสินธุ์.๓. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29778541,831
44%
17510:1
อนุบาล 31,2361,1332,369
56%
18913:1
ระดับปฐมวัย2,2131,9874,200
17%
36412:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3671,2422,609
15%
19813:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3171,3712,688
15%
19614:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,5251,3882,913
17%
19915:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,4581,3892,847
16%
20114:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,7441,6063,350
19%
20616:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,6561,5333,189
18%
19816:1
ระดับประถมศึกษา9,0678,52917,596
72%
1,19815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1524354878
35%
5815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2539343882
35%
5715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3487292779
31%
5714:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5509892,539
10%
17215:1
รวมทั้งสิ้น12,83011,50524,335
100%
1,73414:1